Pytania do bierzmowania

Dziesięć Przykazań Bożych

„Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli”

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

5 Przykazań Kościelnych

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Uczynki miłosierdzia względem ciała

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać

Uczynki miłosierdzia względem duszy

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Siedem Sakramentów Świętych

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

Siedem darów Ducha Świętego

 1. Mądrość
 2. Rozum
 3. Rada
 4. Męstwo
 5. Umiejętność
 6. Pobożność
 7. Bojaźń Boża

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo

Trzy Cnoty Boskie (teologalne)
Wiara, Nadzieja, Miłość
Cnoty główne (kardynalne)

Roztropność, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Męstwo
Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć, Sąd Boży, Niebo albo piekło

Warunki sakramentu pokuty

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

PYTANIA

 1. Co to jest Kościół ?
  Kościół to wspólnota wierzących w Chrystusa. Tworzą ją wszyscy ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa i przyjęli chrzest św.
 2. Co jest celem i zadaniem Kościoła ?
  Celem i zadaniem Kościoła jest zbawienie wszystkich jego członków.
 3. Co to jest diecezja?
  Diecezja jest wspólnotą wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich Biskupem na czele.
 4.  Co to jest hierarchia Kościoła?
  Hierarchia kościoła jest to władza w Kościele, której przewodniczy Papież i Biskupi, pomagają im kapłani i diakoni.
 5.  Kim jest Papież?
  Papież jest najwyższą władzą w Kościele, następcą Św. Piotra.
 6. Czym jest życie ludzkie?
  Życie ludzkie jest darem od Boga, który należy ulepszać poprzez samowychowanie.
 7. Co jest celem życia ludzkiego?
  Celem życia ludzkiego jest zbawienie wieczne.
 8. Czym jest modlitwa?
  Modlitwa jest osobistym spotkaniem i rozmową z Bogiem.
 9. Co to znaczy wierzyć?
  Wiara to odpowiedź na wezwanie i miłość Boga.
 10. Dlaczego powinniśmy wierzyć? Co daje wiara?
  Dzięki wierze mamy życie wieczne, w niej Jezus nas oczyszcza i umacnia, odpuszcza nam grzechy, daje nam Ducha Świętego. Dzięki wierze rozpoznajemy w otaczającym nas świecie dzieci Boże.
 11. Kto jest wzorem wiary?
  Wzorem wiary jest Jezus Chrystus.
 12. Kim jest Duch Święty?
  Duch Święty jest trzecią osobą Boską, która pochodzi od Ojca i Syna.
 13. Co sprawia Jego obecność wśród nas?
  Dzięki darom Ducha Świętego stajemy się odpowiedzialni za wzrost Kościoła, za jego świętość.
 14. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
  Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. (Zielonych świat).
 15. Co to jest Bierzmowanie?
  Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
 16. Jak nazywa się biskup krakowski  – ………………………………………;
 17. Do czego Cię ten sakrament zobowiązuje?
  Bierzmowanie zobowiązuje do wypełnienia chrześcijańskich zadań: do życia zgodnego z zasadami wiary oraz apostołowania wobec innych.
do góry